બુધવાર, 20 ઑગસ્ટ, 2014

બંધ અધરે મગ્ન...


હ્રદય ને ઉગી કાંગરી...
ઉપર ઉગી વેલ..
વેલ ને બેઠા ફૂલ...
ને સુગંધ ને આવી ગઈ પાંખો
વળી વળી લળી લળી ...
ખીલે કળી ભળી મળી...
શાન ભાન ભૂલી... 
બંધ અધરે મગ્ન આંખો
---રેખા શુક્લ 


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો