સોમવાર, 11 નવેમ્બર, 2013

લગાવ નોખો ઉઠાવમળવા આવે ખુદ થઈ ખુદા ને આવ-જાવ દઈ ગયો
સપાટી એ સ્પર્શ થઈને ખુદ હાવ ભાવ દઈ ગયો !!

થોડો પ્રભાવ ને થોડો લગાવ નોખો ઉઠાવ દઈ ગયો
લેવા ને દાવ થોડો ઉતાર કપરા ચડાવ દઈ ગયો !!
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો