ગુરુવાર, 5 નવેમ્બર, 2015

માણસાઈ ના દીપ

રણ ન્હાય અશ્રુથી જ્યારે
ને થોર મહીં મહીં ધ્રુજતા
સ્વપ્નાની ડાળે કાંટા ઉગતા
તડકા જાગ્યા ખીણમાં ત્યારે
શબ્દોની લઈ ઈંટ પરિંદુ ફરે
ઇમારત કાવ્યની લઈ સુતા
પ્રેમમાં લઈ અસંખ્ય દિવેટ
માણસાઈ ના દીપ જ્લાવતા
----રેખા શુકલ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો