સોમવાર, 9 સપ્ટેમ્બર, 2013

દીપ દરવાજા

થોડા બચ્ચા દીપ ના
તપતા બચ્ચા દિવાના
કરવા શબ્દ નું અજવાળું
---રેખા શુક્લ 

પગમાં ખિલ્લા ખુંપાણા, ભટકી દિશા ઓ ના દરવાજા 
શ્વાસ છેલ્લા અટકાણા, ગટકી ગંગાજળી ના દરવાજા
સવાલ ખડક ઉભરાણા, જવાબ વાદળી ના દરવાજા
અવાજ કરી ઝબકાંણા, વરસી દેખાણા કે'ના દરવાજા 
---રેખા શુક્લ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો